Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Swifterbant Zuid en D66

De politieke gemoederen in Dronten staan op scherp vanwege gedoe over de ontwikkeling van Swifterbant Zuid. D66 heeft zich actief gemeld in deze discussie. Hieronder een korte schets van wat er speelt en hoe de fractie in dit dossier staat.

Swifterbant Groeit
Drie jaar geleden adviseerde het werkteam Swifterbant Groeit, bestaande uit voornamelijk betrokken inwoners, om Swifterbant Zuid als uitbreidingslocatie te benutten. Het college nam dit advies over en legde de raad het voorstel voor om gebruik te maken van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Hiermee verkrijgt de gemeente -kort door de bocht- een exclusief onderhandelingsrecht met de eigenaar van de grond. Het college achtte het noodzakelijk de volledige regie te voeren over deze belangrijke ontwikkeling. Die Wvg vervalt automatisch na drie jaar indien de nieuw beoogde bestemming nog niet in een nieuw bestemmingsplan is vastgelegd. En hier is het de afgelopen periode mis gegaan.

Bestemmingsplan
In maart 2021 werd ter vaststelling een nieuw bestemmingsplan Swifterbant Zuid aan de raad (commissie) voorgelegd. Compleet met een zeer fraai stedenbouwkundig plan. Er ontstond echter een flinke kink in de kabel. Het agrarisch bedrijf van Ten Cate trok aan de bel. Hoewel enthousiast voorstaander van ontwikkeling van Swifterbant Zuid willen zij niet belemmerd worden in hun bedrijfsvoering. Zij gaven aan dat de aanpassingen van de Biddingweg de doorgang van agrarisch verkeer zou belemmeren en vroegen de raad om het college te laten kijken naar geluidwerende maatregelen. Het 300 ha. grote bedrijf beschikt over ventilatoren die (ernstige) geluidhinder veroorzaken over de nieuwe woonwijk. Het college wees er op dat als het bestemmingsplan niet zou worden vastgesteld de Wvg eind april vervalt. Hiermee werd de raad tegen de muur gezet. Vanuit de raadscommissie werd een duidelijk signaal afgegeven aan het college: zorg dat tot overeenstemming met Ten Cate wordt gekomen en agendeer het bestemmingsplan opnieuw, net voor het vervallen van de Wvg.

Verrassingen
De fractie van D66 ontdekte een aantal forse tekortkomingen in dat bestemmingsplan. Zo was er geen rekening gehouden met de geluidscontouren van Ten Cate of die van de Biddingweg. Daar kwam nog een extra verrassing bij. Net voor behandeling in de raadscommissie van april kwam daar een mobiele waterpomp van Ten Cate bij. Op basis van eigen akoestisch onderzoek werd duidelijk dat deze over de hele wijk ernstig te horen zou zijn. Daar kwam het gerucht bij dat een uitbreidingsvergunning veehouderij, eveneens aan de Biddingweg, zou zijn verleend, waarbij ook sprake zou zijn van overlast voor de nieuwe wijk. Het waren deze verrassingen op rij die de wethouder deed verzuchten “niet te weten wat hij nog meer niet weet”. Hij stelde de raadscommissie voor het bestemmingsplan in te trekken. De coalitiepartijen ondersteunden dit waarmee het onderwerp van de agenda verdween.

Politieke gevolgen?
Met het van de agenda halen van het bestemmingsplan vervalt de ooit zo noodzakelijk geachte Wvg dus eind april 2021. D66 Raadslid Rob van der Schans heeft daarom de suggestie gedaan het bestemmingsplan met al zijn gebreken toch vast te stellen en gelijktijdig een wijziging daarop voor te bereiden. De Wvg wordt daarmee veilig gesteld, er wordt recht gedaan aan het belangrijke werk van het Werkteam en er wordt tijd gekocht voor overeenstemming met Ten Cate. Er was geen meerderheid voor te vinden. Fractievoorzitter Lazise Hillebregt gaf aan dat het niet aan een raadscommissie is iets van de agenda te halen. En zeker niet als dat gevolgen heeft voor een raadsbesluit van drie jaar geleden. De oppositie (minus SP die de bewondering voor de ballen van de wethouder niet onder stoelen en banken stak) verlangde een extra raadsvergadering. Dat werd “slechts” een informatieavond, waarin overigens alle ruimte was voor het goede gesprek met de wethouder.

Informatieavond
Op basis van deze openbare avond is het volgende te concluderen:

 • Bij de voorbereidingen van het bestemmingsplan is ambtelijk geen enkele aandacht geweest voor de belangrijkste omgevingsfactoren. De akoestische gegevens van de N23 en het spoor zijn meegenomen; die van de bedrijven aan de Biddingweg niet. Dit vinden wij verbijsterend;
 • Die voorbereidingen zijn ook alleen vanachter het bureau gedaan. Geen ambtenaar is langs geweest om de ondernemers te bevragen naar de feitelijke situatie. Ook dit vinden wij verbijsterend bij de ontwikkeling van zoiets belangrijks als een nieuwe woonwijk;
 • Dit “incident” staat niet op zichzelf. Het college lijkt in eerdere dossiers op het gebied van ruimtelijke ordening onvoldoende of verkeerd te zijn geïnformeerd;
 • Er komt een intern onderzoek of het juiste proces is gevoerd bij het bestemmingsplan en hoe dit in de toekomst is te voorkomen. Dit wordt door de huisjurist gedaan. Als D66 hebben wij er voor gepleit dit door een wat meer op afstand staand bureau te laten doen en daarbij ook de politieke antennes van betrokken personeel te betrekken;
 • De wethouder blijft formeel verantwoordelijk. In hoeverre is dit alles nu verwijtbaar aan zijn adres?

Interpellatiedebat
GL, PvdA, CDA en D66 hebben voor de raad van 22 april 2021 een Interpellatiedebat aangevraagd. Wij voelen ons met het handelen van het college overvallen. Hier zal meer de politieke kant aan de orde komen. Vragen die op voorhand zijn gesteld komen samengevat op het volgende neer:

 • Kan het college reflectie geven op haar handelen en daarbij aangeven in hoeverre aan de informatieplicht richting raad invulling is gegeven?
 • Welke belangenafweging heeft geleid tot het loslaten van de beoogde regiefunctie met de Wvg?
 • Zou dezelfde gemeenteraad die de noodzakelijke Wvg vestigde niet ten minste betrokken moeten zijn zodra die noodzakelijkheid kennelijk vervalt?
 • Kan het college aangeven hoe men de toezegging van de wethouder waar gaat maken dat Swifterbant Zuid hoe dan ook wordt ontwikkeld?
 • Kan het college aangeven of de raad juist en volledig is ingelicht aan de hand van een tijdslijn?
 • Wat is de reden dat de vergunning van Biddingweg 13 zo laat is gepubliceerd?

Lees hier de update m.b.t het interpellatiedebat. 

 

Gepubliceerd op 22-04-2021 - Laatst gewijzigd op 22-04-2021