Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Huis van de Gemeente

Tijdens de raadscommissie van 14 februari heeft D66 gepleit voor een nader onderzoek naar de nieuwbouwkosten van een gemeentehuis.

Achtergrond: op 29 november 2018 is de raad unaniem akkoord gegaan met een taakstellend investeringskrediet voor de verbouwing en inrichting van het gemeentehuis. In de raadscommissie van 14 februari 2019 lag er een voorstel om middels amendering tot keuzes te komen over de ambities rond duurzaamheid, inrichting en kwaliteit. D66 had samen met een aantal andere partijen in november al bezwaren tegen het voorsorteren naar verbouw uitgesproken. De kosten van verbouw waren grondig gespecificeerd; de kosten van nieuwbouw niet. Desondanks is geparticipeerd in een werkgroep om bezuinigingsvarianten zichtbaar te maken. Deze blijken met name ten koste te gaan van onze idealen rond duurzaamheid.

Ondertussen roerden zich diverse partijen die de investeringen en de kosten van nieuwbouw in twijfel trekken en/of zich onvoldoende gehoord voelen. Maandag 11 februari werd de onderbouwing van de kosten van nieuwbouw overhandigd. Dat leidt bij D66 tot nog meer vragen. Tijdens de raadscommissie nodigde raadslid Rob van der Schans het college daarom uit lenigheid te tonen en externe expertise in te schakelen om serieus de kosten van nieuwbouw in beeld te brengen. D66 vindt dat het college aan haar inwoners verplicht is te tonen dat alle varianten grondig zijn onderzocht en op basis daarvan tot besluitvorming is gekomen. Het gaat hier immers om -vooralsnog- de grootste investering in deze raadsperiode. Het college en de coalitiepartijen sloten de gelederen en zien niets in dit voorstel.

In november en op 14 februari heeft D66 dan ook kritiek uitgesproken over de ongelukkige en niet tijdige communicatie. Het college wil inwoners wel laten participeren, maar pas na besluitvorming…

De fractie bereidt nu moties voor om het college op andere gedachten te brengen.

Gepubliceerd op 18-02-2019 - Laatst gewijzigd op 18-02-2019