Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene beschouwingen 2016

WAT IS GROEI ZONDER BLOEI?

Als D66 hebben wij meer dan eens duidelijk gemaakt dat groei op zich een te algemene doelstelling is. Zo willen wij niet ten koste van volgende generaties schulden opbouwen, de aarde uitputten, aan nieuwe zeepbellen meewerken en zwakkeren daarvan de dupe laten worden.

Wij zien dat grote maatschappelijke systemen en organisaties steeds meer moeite krijgen met het binden van mensen. De maatschappij wordt geleidelijk gelukkig weer van mensen onderling in de vorm van samenwerking en participatie.. Met deze nuance kijkt D66 naar de toekomst en hetgeen het College in haar Kadernota schetst of verzuimd te schetsen.

Wat willen wij wel?

D66 wil dat mensen weer centraal komen te staan. Wij willen nieuwe vormen van verbondenheid en persoonlijke betrokkenheid bevorderen . Innovatie, creativiteit en jong- talent stimuleren.

Stimuleren van nieuwe economische pijlers als Agrofood en recreatie. Niet ruimte geven aan meer stenen, maar ruimte geven aan meer eigen initiatief. Groei en bloei met een menselijke maat.

Alleen dan is persoonlijke ontwikkeling en economische groei en bloei mogelijk.

Vanuit dit perspectief is de Kadernota verbazingwekkend visieloos. Het kabbelt voort op jarenlang perspectief- en ambitieloos beleid. Wat volgens D66 in ieder geval de groei belemmert is onduidelijk bestuur, fouten in de controle en bedrijfsvoering ,voortzetting van beleid dat in het verleden is bepaald en het ontbreken van de verbinding tussen de verschillende programma’s.

Dat leidt tot een vorm van groei die nooit tot bloei zal leiden.

Het College is als een perkje gras met gele plekken, gevat in een betonbandje. We maaien het van tijd tot tijd en versterken om de zoveel jaar het betonrandje.

D66 wil dat perkje stevig omspitten, van dat knellende betonrandje ontdoen en een fraai bloemenmengsel inzaaien. Eén voorbeeld van de betonnen opvattingen van het College is dat de oplossing van het plein De Rede ligt in stenen.

Er is gebrek aan levendigheid en evenementen ,en dus gaan we het plein voorzien van een fonteintje en andere stenen .

De verontwaardiging over de kosten (tot maar liefst € 2 miljoen) maakte dat het College nog snel een vierde variant liet uitwerken. Nu met een fonteintje en een led-lampje. Maar dan heb je ook wat voor € 500.000,-

Dit alles klinkt misschien erg cynisch. En dat is het ook. D66 is zeer teleurgesteld dat initiatieven zoals die van XL-De Ateliers niet serieus in de beoordeling zijn meegenomen.

Nu het College het licht heeft gezien met het betrekken van onze inwoners bij de inrichting van het plein De Rede willen wij dat in de aangekondigde enquete ook de optie “Niets doen” wordt meegenomen. Wij willen geen enquête in de stijl van: “U bent Voor of anders Niet Tegen”. Wij zullen hierover een motie indienen. Wij denken overigens dat we voor het geld dat de vier ontwerpen inmiddels hebben gekost al een aantal jaren mooie activiteiten hadden kunnen plaatsvinden.

De menselijk maat vraagt om een meer gelijkwaardige manier van organiseren waarbij de mens en zijn relaties meer centraal staan. Wij geloven in groei en bloei door innovatieve samenwerkingsverbanden te stimuleren van professionals, ondernemers, consumenten, overheden en burgers. Zowel op het gebied van ruimtelijke projecten, economische ontwikkelingen, als binnen het Sociaal Domein. Het College zou deze ontwikkelingen moeten stimuleren, nee, moeten aanjagen in alle drie de kernen.

Niet door nog meer regelgeving, maar door ruimte te bieden aan oplossingen die op een andere manier tot hetzelfde doel leiden. D66 is dan ook onaangenaam verrast door het persbericht en de mededeling van de burgemeester dat een intentieovereenkomst is ondertekend met Van Wijnen Projectontwikkeling over de ontwikkeling van het Hanzekwartier. Het geloof in grote projectontwikkelaars heeft Dronten blijkbaar nog niet verloren. Maar is dat terecht? Hier ligt volgens D66 een mooie kans om ook meer locale partijen in de gelegenheid te stellen om iets te ontwikkelen.

Uitgerekend in deze gebieden zou het college modern ontwikkellaarschap en lef moeten tonen. Hoe breng je kleinere partijen bij elkaar, hoe stimuleer je community’s, hoe breng je collectief opdrachtgeverschap tot grotere hoogte, etc.? D66 wil klein, dichtbij en persoonlijk. Wij zullen het college hierop binnenkort verder bevragen.

De landelijke economie lijkt weer tot groei en bloei te komen. Nog niet in alle sectoren, maar toch staan veel indicatoren gunstig. Vanuit dit oogpunt is het programma Economische Zaken ambitieloos en te weinig verbonden met de andere programma’s.

Het sobere grasveldje dus opnieuw. Voor nieuwe groei is ruimte voor talent, innovatie en creativiteit een vereiste; hiervan vinden wij te weinig terug in de Kadernota.

Nu Vooruit! Is de slogan van D66. Wij kunnen een grote speler op het gebied van kennis en innovatie van de agrofood sector zijn. Wij willen van het College een visie hierop zien. Laten we om te beginnen de kans grijpen om hierover aan te haken op de komende Floriade.

Andere gele vlekken in het futloze grasveldje van het College vormen de kernen Swifterbant en Biddinghuizen. Beide kernen zijn met een lantaarntje te vinden in de Kadernota. Het behoeft geen betoog dat voorzieningen, zoals het winkelbestand, in kleinere kernen zwaar onder druk staan. Het College maakt zich zorgen over de leegstand in het winkelcentrum van de kern Dronten. Het zou het college sieren indien zij diezelfde zorgen zou delen over de twee andere kernen. En het liefst niet alleen deelt, maar er ook op acteert!

D66 zal een motie indienen om naast City-marketing voor de dorpen Village-Marketing in te zetten.

De brief over de Mei-circulaire bevat explosieve stof. De gevolgen voor het Sociaal Domein zijn voor Dronten zeer ingrijpend. Binnenkort wil het College hierover inhoudelijk met de raad van gedachten wisselen. D66 nodigt het college uit daarbij innovatieve oplossingen mee te nemen. In het bijzonder kijken wij daarbij naar de effecten –of beter gezegd- het ontbreken van effecten bij het gebruik maken van de wederkerigheid in het kader van de Participatiewet. D66 wil inzage in de aantallen van mensen die in het kader van wederkerigheid werkzaam zijn. Het is ons onlangs duidelijk geworden dat het College hierin t niet de volledige ruimte zoekt en een behoudende verordening aan de raad heeft voorgelegd. D66 wil dan ook weten of het College haar ambities hierin wil bijstellen.

Afrondend. Economische groei is alleen goed nieuws als wij de ons nu geboden kansen weten te benutten. Wat D66 betreft zien wij in deze Kadernota nog niet de vernieuwing die van groei uiteindelijk de gewenste bloei weet te maken. Op de winkel passen, met alle goede bedoelingen, is niet meer voldoende en niet meer van deze tijd.

We missen de menselijke maat; klein, dichtbij en persoonlijk.

En we treffen te veel een College aan dat weet wat goed voor ons is. Vooral als het om stenen gaat.

Als D66-fractie hopen wij komende periode actief te kunnen zijn om de eerder genoemde nieuwe groei te stimuleren in het vertrouwen dat dit leidt tot BLOEI.

D66 Dronten 18-06-2015

Gepubliceerd op 10-08-2015 - Laatst gewijzigd op 10-08-2015