Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 januari 2018

Raadscommissie 11 januari 2018

De raadscommissie van donderdag 11 januari was een levendige vergadering, niet in de laatste plaats door maar liefst vier insprekers die namens groete groepen bewoners inspraken bij de Koersnotitie Stranden. Het college geeft hierin aan enkele stranden te willen verkopen.
Onder druk van alle fracties werd de Koersnotitie door de wethouder ingetrokken met de opdracht het huiswerk opnieuw te doen. D66 raadslid Foeke Bongers drong aan op een totaalplan voor de recreatie waarin de kustlijn van Harderwijk tot de Ketelbrug wordt meegenomen. Klimaat en duurzaamheid zijn voor D66 belangrijke onderwerpen en daarom was het Klimaatbeleidsplan dat werd besproken een belangrijk onderwerp voor de fractie. De fractie toonde zich verheugd over het feit dat er een dergelijk plan was geschreven maar vond het plan te eenzijdig gericht op energiegebruik en CO 2 uitstoot. Het had drastischer gemogen. Met name de rol van de gemeente zelf én het bedrijfsleven werd als aandachtspunt genoemd. Het plan wordt in de raadsvergadering van 25 januari nogmaals besproken.
Naar aanleiding van een vraag van D66 over cultuursubsidie ontlokte D66 raadslid Yvonne den Boer de wethouder de toezegging dat hij in de toekomst wat zorgvuldiger zal kijken naar de behaalde doelen van de subsidies.
D66 heeft een brief over de prestatieafspraken met OFW opgewaardeerd. Blij dat de blijverslening ook voor huurwoningen kan worden aangewend. Ook het streven naar meer levensloopbestendig wonen wordt toegejuichd. D66 was nieuwsgierig waar de gemeente in haar onderhandelingspositie niet geheel haar doelstellingen heeft bereikt. De wethouder geeft aan dat het een zeer constructief overleg was. Mooi hoe OFW mee beweegt in het buurtbeheer en het sociaal domein in het algemeen. Twistpunt was de financiering buurtbemiddeling. Gelet op de andere positieve ontwikkelingen met OFW is hierin tegemoet gekomen.