Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 september 2017

Raadscommissie 14 september 2017

De vergadering werd geopend door een inspreker uit Swifterbant over het Multi Functioneel Gebouw (MFG) Swifterbant. Het is mogelijk dat  het nieuwe MFG, De Hoeksteen en de kerken in functie elkaar gaan overlappen, mogelijk zelfs concurreren, maar ook aanvullen en dat geeft gelegenheid tot samenwerking en afstemming. D66 vindt de  samenwerking en de afstemming nog een zorgpunt. Het onderwerp blijft een bespreekpunt en wordt in de aankomende raadsvergadering nogmaals besproken. Het Gemeentelijke Verkeers- en vervoersplan ( GVVP) zal voor 10 jaar worden vastgesteld; dat vond D66 wat te lang en drong aan op een tussenevaluatie over een aantal jaren. De wethouder zegt toe om de twee jaar te evalueren. D66 drong aan op een verbetering van de verkeersknelpunten bij de festivals in Biddinghuizen. Het College is reeds in gesprek met de collega’s van Elburg en  Harderwijk over dit onderwerp. Bij de volgende raadsvergadering wordt het  GVVP nogmaals besproken. De invoering van de Blijverslening is dankzij D66 nu een feit. Daarmee kunnen oudere inwoners  en mensen met zorgbehoeften langer thuis blijven wonen. Met de Blijverslening  kunnen aanpassingen van de eigen woning gefinancierd worden. Als toevoeging spreekt de raad nog over de mantelzorgwoning. Het beeldkwaliteitsplan heeft de instemming van D66. Met name de samenwerking met Lelystad en het betrekken van externe deskundigen stemt ons tevreden. D66 heeft de wethouder gevraagd ons op de hoogte te houden. Ook de burgerparticipatie is voor D66 een belangrijk punt. We horen daar te weinig over. Van windmolen eigenaren vernemen we dat het star vasthouden aan de regio’s een belemmering in de exploitatie veroorzaakt. Bij het bespreken van de verordening  Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO heeft D66 aandacht gevraagd voor de doelgroep die gebruik maakt van de WMO en/of voorzieningen die niet via de gemeente lopen, zoals de WLZ. Geen inwoners tussen wal en schip blijft ons standpunt.