Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 juni 2017

D66 dringt aan op structureel overleg tussen gemeente en schoolbesturen

Gemeenten en schoolbesturen zijn verplicht ten minste één keer per jaar met elkaar te overleggen. Meestal gebeurt dat met behulp van een Lokaal Educatieve Agenda. D66 dient nu een motie in om deze agenda ook voor Dronten structureel in te voeren.

Wettelijke verplichting

Er is een wettelijke verplichting tot overleg tussen gemeente en het onderwijsveld. Dit is vastgelegd in de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE). De rolverdeling tussen gemeenten en schoolbesturen is de afgelopen jaren veelzijdiger en ingewikkelder geworden. Daarom is een Lokale Educatie Agenda (LEA) ontwikkeld dat helpt bij het maken van afspraken tussen gemeenten, schoolbesturen en andere partners.

Gespreksonderwerpen en thema’s

De LEA bevat tal van gespreksonderwerpen afhankelijk van de rol van de gemeente daarin (ondersteunend, regisserend, eindverantwoordelijke, regionale gesprekspartner). Over een aantal onderwerpen is het verplicht afspraken te maken. Dit zijn deelname voorschoolse educatie, resultaten vroegschool en doorstroom naar het basisonderwijs. Onderwerpen als de betrokkenheid van ouders en Jeugdbeleid zijn niet verplicht, maar staan dus wel op de LEA.

Motie D66

Bijna alle gemeenten in Nederland kennen een LEA. D66 vindt een constructief overleg tussen gemeente en onderwijswereld uitermate belangrijk. Op onderwerpen als bijvoorbeeld jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk en onderwijshuisvesting zijn er veel raakvlakken. Goed overleg draagt naar de mening van D66 bij aan versterking van het onderwijs in Dronten. In de motie wordt het college van burgemeester en wethouders gevraagd om een lokaal educatieve agenda met het onderwijsveld te gaan opstellen en daarbij ook een verwachting in tijd aan te geven.