Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 november 2016

Betoog fractievoorzitter Foeke Bongers 3 november 2016

HOE  NU  VERDER ?                      betoog “Begroting 2017”   11/16

 

Geachte aanwezigen,

Het is algemeen gesproken een goed  gebruik om , voordat we kijken wat voor ons ligt ,om toch even achterom, of netter gezegd, om naar het verleden te kijken. Ik herinner mij nog heel goed dat dat een aantal jaren terug wij allen zeer bezorgd waren over de crisis waarin wij ons, net als in grote delen van de wereld ,  toen bevonden.  D66 gaf toen b.v. aan dat wij zeer kritisch moeten zijn op het begrip groei en dat een weloverwogen “pas op de plaats” niet ongewenst zou zijn. Onze stelling was, en is nog steeds; groei op zich is geen doel. Verder was een duidelijk zorgpunt de ontwikkeling van onze lokale economie. Winkel leegstand, onverkoopbare grondposities , stagnerende huizenmarkt ,enz.

Met enige voorzichtigheid kunnen wij nu vaststellen dat we , niet alleen in Nederland, maar ook in Dronten de weg naar boven weer gevonden hebben.  Kijken wij dan naar de Voortgangsrapportage 2016 en specifiek naar de financiën dan kan D66 niet anders dan het College een compliment geven. Het z.g. “huishoudboekje” is meer dan op orde; sterker nog ,we zijn zelfs wat eigen vermogen betreft gegroeid.  Dit is iets wat vele gemeenten in ons land en zelfs in Flevoland niet kunnen nazeggen!

Tegelijkertijd doemt dan de vraag op; hoe nu verder? Want het feit dat wij het goed gedaan hebben houdt ook m.i. in dat wij een verplichting hebben richting onze burgers om deze lijn verder door te zetten, zeker als dit mogelijk is .  Wij moeten dus kritisch kijken wat wij met de huidige mogelijkheden en kennis van nu, verder kunnen bereiken.

Wel groei dus , maar dan wel kwalitatief en duurzaam!

Kijkend nu naar de Begroting 2017 dan ziet D66 een beeld dat in lijn ligtt met het College beleid van afgelopen jaren. Een beleid dat voor Dronten in ieder geval verstandig is geweest. Vanuit D66 zien wij in deze Begroting voldoende  zaken die in lijn liggen met ons denken.  In zijn totaliteit gezien zien  wij dan ook dan ook geen monumentale zaken die wij voor 2017 zouden willen aanpassen of veranderen. Zeker de voortgang bij de transities stemt ons tot tevredenheid. Hierbij aangetekend dat wij de invulling van de economische paragraaf in de Begroting nog steeds te mager vinden en wij hopen dan ook dat de langverwachte economische visie van de wethouder ons tot tevredenheid stemt. Wij verwachten in deze visie zeker iets te horen over de luchthaven, de  Floriade ,  de overslag haven en gevolgen van de nieuwe Omgevingswet.

Wel hebben wij een aantal zaken die wij toch eigenlijk primair aan onze collega raadsleden en eveneens  aan het College voor willen leggen, niet in de vorm van aan amendement  of motie , maar  onderwerpen  waarover wij gezamenlijk zouden moeten nadenken en discussiëren.  Feitelijk wil D66 eerst breed in gesprek gaan in plaats van afwachten op beleidsnotities, visies, etc.  waarmee het College komt en daar dan vervolgens onze mening over zeggen.

Ik noem u wat D66 betreft de volgende onderwerpen:

  • Het feit dat wij een  meer dan voldoende vrij vermogen op de balans hebben staan geeft ons de mogelijkheid om een gedeelte van dit vermogen direct te benutten ten gunste van onze gemeenschap.
  • In een tijd van een opkrabbelende economie kan juist een  impuls, al dan niet financieel,  vanuit dit huis zaken mogelijk maken die anders wellicht een vroegtijdige dood zouden kunnen sterven.
  • Het MFG te Swifterbant  zien wij in deze als een goed voorbeeld.  Hierbij merk ik op dat D66 liever investeert in de gemeenschap of lokale economie dat dat wij straks gedwongen moet bankieren met wellicht ook nog een negatieve rente.
  • Tijdens de behandeling van de APV hebben wij ons kritisch getoond over het beperkt aantal inwoners dat geraadpleegd was.  Dit moet u niet zien als afkeuring van het principe van raadpleging. D66 is altijd sterk voorstander geweest van vormen van inwoners raadpleging. Wij zouden graag zien dat er in Dronten een , bij voorkeur digitaal, burgerpanel komt.  Door de huidige stand van de techniek kan zo snel en eenvoudig een grote groep inwoners van onze gemeente naar haar mening gevraagd worden. Dit zal volgens D66 de betrokkenheid van de burger bij de politiek verbeteren. Nog even als nabrander; zeer recent is de discussie losgebarsten over o.a. de rol van gemeenteraden in de toekomst; wellicht moeten wij deze discussie, en het daarbij voorgesteld projecten ,nauwlettend volgen en eventueel aan deelnemen.
  • Dronten is volgens D66 een lichtend voorbeeld van een goede onderwijsgemeente. Denk aan ; het lager- en  beroepsonderwijs en de agrarische Hogeschool .  Toch zijn wij in Dronten bescheiden als het gaat om het uitdragen van deze zaken, zeker buiten onze gemeente grenzen. We zullen hier meer aandacht aan moeten geven . Niet alleen ter meerdere glorie van de onderwijsinstellingen maar ook gezien onze economische- en groeiverwachtingen.
  • Onlangs heeft D66 in de raad aandacht gevraagd voor de z.g. “agro industrie” . Dit deels verband houdende met de discussie over wat wel en wat vooral niet mag op het buitengebied. Tevens lezen wij in de pers dat de niet-dynamische boeren zich te kort gedaan worden ten opzichte van de dynamische boeren. Volgens D66 moet er naast de eerder genoemde economische visie ook een “agro-visie” opgesteld moeten worden.
  • Cultuur staat bij D66 altijd hoog op de agenda. Cultuur zien wij als een absoluut bindend element in onze samenleving. Een samenleving die meer dan ooit meer uit verschillende cultuur samenstellingen bestaat. Wij blijven pleiten  voor onder andere  meer theatermogelijkheden voor de Meerpaal. Voor D66 is de Meerpaal een gegeven maar wij blij en trots op mogen zijn; laten we dan vooral proberen maximaal “gebruik” te maken van  de mogelijkheden die hier liggen.

Afsluitend ;  D66 complimenteert het College met de behaalde resultaten en kan zich vinden in haar Begroting voor 2017. Daarnaast stellen wij vast dat nu de tijd gekomen is om op grote lijnen duidelijkheid te krijgen over de vraag ” hoe nu verder in het belang van Dronten ?”

Het moge duidelijk zijn dat D66 pleit voor een grotere betrokkenheid van zowel deze Raad als de burger om te komen tot besluitvorming die essentieel is voor onze toekomst.

Foeke Bongers