Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 juli 2013

Een betere wereld bereiken we samen

Algemene politieke beschouwing door fractievz. Olga Nijmeijer

Wie dient denkt niet alleen in ik  Wie dient denkt niet alleen in zij , wie dient denkt ook in wij, Deze woorden werden uitgesproken door generaal buiten dienst de heer van Uhm tijdens de 4 mei viering op de Dam  Zijn toespraak kwam bij velen hard binnen.

Wij hadden inmiddels de kadernota gekregen en deze vrije dagen werden gebruikt om de nota alvast door te lezen. De vraag ontstond dan ook bij mij maar ook bij anderen is politiek dienend. Uiteraard zeggen we. We willen immers dat het goed gaat in ons land.

Maar wij zijn ook wel erg van het ik en zij.

Onze programma’s zullen straks weer vol staan van het ik. Wel met de intentie dat het beter voor de burger is waar wij voor staan en wat wij willen. In de debatten zullen we proberen elkaars motivatie in woorden te bekritiseren. Vertellen dat het niet klopt, met argumenten bestrijden. Wat zij denken is niet juist.

De burger zal er naar luisteren en een mening vormen, gekleurd door wat men noemt zijn referentiekader.

En dan maar hopen dat wat voor jou belangrijk is straks ook uitgevoerd wordt.

Misschien is de crisis ook een kans, we hebben niet zoveel meer te kiezen en we zullen er meer dan ooit samen moeten uitkomen.

U schrijft, ons doel blijft het ontwikkelen van een groeiende gemeente waar het goed toeven is en waar de ingezetenen dienstverlening genieten tegen een aanvaardbare prijs. Dat ondersteunen we.

Gelukkig zijn de problemen tussen het Ichtuscollege en het- Almerecollege opgelost en samen met ROC- Landstede zal er dan op, denken wij een goede locatie de samenwerkingsschool tussen aanhalingstekens gebouwd gaan worden.

Het besluit van vorig jaar om het Hospice te steunen, ondersteunen we nog steeds en zijn dan ook blij dat we constateren dat de bouw voor deze zeer waardevolle aanvulling voor onze gemeente is begonnen.

De remmende groei van de grondtransacties, van de woningbouw. We hopen dat de stimuleringsregeling voor starters zal bijdragen voor de verkoop van de woningen en wat betreft de werkgelegenheid. Wel hebben we geconstateerd dat veel jonge mensen onze gemeente verlaten omdat er te weinig woningen zijn voor jongeren.

Veel werkloosheid geeft een hoger uitkeringsniveau. Al deze ontwikkelingen hebben gevolgen.Het opvangen van tegenvallers kent daardoor wel zijn beperkingen, zo schrijft u ook in uw nota.

Meer rijkstaken naar de gemeente, decentralisatie. Drie grote transities, participatie, AWBZ, en jeugdzorg. Veel financiële onzekerheid door de kortingen van het gemeentefonds. Deze transities geven ons veel zorg. Kunnen we deze taken wel aan?

Maar wel de zekerheid dat het anders gaat worden, en dat we meer moeten doen met minder geld.

We hebben als doel een sluitend meerjarenperspectief.

Omdat te halen vraagt veel. Immers 2015 en 2016 vertonen al een tekort. Er worden nieuwe bezuinigingen voorbereid.

Het vraagt maatwerk, creativiteit en flexibiliteit van de organisatie maar ook van ons als raad.

Maar ook van de burger. Meer dan ooit staat centraal, wat heeft u nodig in plaats van dat kunt u krijgen.

We moeten wel waken, dat onze toekomst, onze kinderen, niet de dupe gaan worden van al deze bezuinigen.

In de kadernota staat dat naast het bestaand ontwikkelingsbeleid en het adequate beheer van de gemeente Dronten zelfs een bescheiden ruimte is voor nieuwe beleidsvoorstellen.

Zonnepanelen op gemeentelijke daken. D66 had het in zijn verkiezingsprogramma staan. We waren er dan ook van harte mee eens dat er onderzoek gedaan zou worden naar de mogelijkheid van het aanbrengen van zonnepanelen op de gemeentelijke daken. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat bij de meeste gebouwen het geen rendabele investering is. Het kost dus meer dan het opbrengt. Voor ons zeer teleurstellend. Want we zullen toch naar duurzame energie moeten. We ondersteunen dan ook het voorbeeldproject om te laten zien wat duurzame energie opbrengt.

De burger die van het station naar het centrum of andersom wil lopen of fietsen vindt nu nog geen mooie strak geplaveid pad. Dit zal worden meegenomen met de ontwikkeling van het Hanzekwartier.

Maar sommige stukken zijn onveilig omdat er op de rijbaan gelopen moet worden.

Met de toezegging van de wethouder dat de aanpassing waarschijnlijk goedkoper uit zullen vallen kunnen wij met het voorstel, om verbeteringen aan te brengen op dit traject, instemmen.

Met het budget voor de Sociaal economische agenda hebben we moeite. Omdat niet goed aangegeven kan worden wat er met het geld gaat gebeuren geeft het ons het idee van een ongedekte cheque. Er zal meer duidelijkheid moeten komen. Wij hebben hierover een motie

En dan de barak. Het is natuurlijk makkelijk te zeggen dat de gemeenteraad geen gevoel voor historisch perspectief heeft als zij kanttekeningen zet bij het (her)plaatsen van de barak. De barak is de eerste woning in het nieuwe land.

We hadden afgesproken dat we de oude delen enige tijd zouden opslaan en dat er dan nagedacht zou gaan worden hoe, dit erfgoed in onze gemeente te plaatsen. Voor ons gevoel  wordt er  weinig meegedacht door de burgers. Wij hebben het idee dat het behoudt van de barak niet breed gedragen wordt. Toch zijn wij  er niet tegen dat in de vorm van een replica dit erfstuk blijft bestaan. De oude delen zij nu achteraf niet meer bruikbaar.

De stichting geschiedschrijving wil gerant staan voor de exploitatie van het gebouwtje, maar heeft nog geen plan. Omdat het nu om een replica gaat en deze plaatsing nu geen haast heeft, zou  wat het ons betreft uitgesteld kunnen worden.

We zullen het plan van de stichting geschiedschrijving dat naar we  hebben begrepen in september aan de raad gepresenteerd wordt dan ook kritisch bekijken.

Al met al spreken we nog steeds over moeilijke tijden.

Het eind van deze periode is nog niet in zicht.

Gaan we op in een superprovincie. Net het een en ander over gehoord. Misschien later toch naar het oosten verhuizen? Niet vergeten dat daar de wijzen daar vandaan komen.

Dan de uitbreiding van het vliegveld. Kun je de werkgelegenheid die de uitbreiding eventueel brengt afstrepen tegen de geluidsoverlast, die hoe je het wendt of keert Dronten zal treffen.

Veel onzekerheden maar een zekerheid, we zullen het met minder geld moeten doen.

Ik denk dat veel sterkte voor ons allen wel op zijn plaats is.

D66 juni 2013

Algemene Beschouwing 2013