Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 juni 2012

Algemene beschouwingen 2012

Een duurzame wereld waarin iedereen eerlijke en gelijke kansen krijgt om zich te ontplooien en te ontwikkelen. 

Een open samenleving zonder drempels. Een maatschappij waarin men zich vrij kan bewegen en tot zijn recht kan komen. 

Dit zijn enige belangrijke uitgangspunten waarop D66 politiek wil bedrijven. Een streven dat het zeker in deze tijd van recessie moeilijker heeft. Is het meer taal voor een macro-samenleving? Niets is minder waar. Deze standpunten passen zeker even goed op het niveau van de gemeentelijke politiek.


De ombuigingen die we in 2011 hebben afgesproken zijn inmiddels in gang gezet. En door de kadernota 2012 vast te stellen geven we weer richting aan de begroting van 2013. Er zijn nog veel onzekerheden die bepalend kunnen zijn voor het beleid zoals de komende verkiezingen en het lente-akkoord, en de gevolgen daarvan voor de gemeente. 

Kortingen op het gemeentefonds, de stagnerende groei van de gemeente, het stagneren van de woningbouw en het schatkistbankieren en nog een aantal zaken, die zeer bepalend zullen zijn voor de toekomst. Dit alles zet zijn stempel op het gemeentelijke beleid zoals u al aangeeft in uw aanbiedingsnota. 

2011 viel mee. Er werden nog huizen en bedrijfsgrond verkocht. Er kon nog veel gerealiseerd worden. Op dit moment is het helaas anders.

De ombuigingen die we hebben afgesproken in 2011 en de realisatie hiervan vergen de nodige inspanning van de organisatie, maar ook van de sociale partners. Deze ombuigingen worden bewaakt door een interne stuurgroep en aan ons gerapporteerd. Zo lezen wij. Dat het de nodige inspanning van de organisatie kost kunnen wij goed begrijpen en wij waarderen dat. 

Al deze van buiten komende oorzaken zorgen ervoor dat er terughoudend wordt omgegaan met nieuw beleid. Geen sprankelende ontwikkelingen voor onze gemeente waarvoor nieuwe slogans kunnen worden verzonnen. Maar we gaan er wel van uit dat we een sprankelend Redeplein krijgen met veel muziek vanuit de muziektent.

We hebben de structuurvisie 2030 vastgesteld. Met een duidelijke route waar Dronten naar toe wil. En dan de oostkantvisie. Wij denken dat het in kaart brengen van bijvoorbeeld de Flevoboulevard beter kan. Daarvoor is een goed marketingplan nodig en geld. En wij denken dat door bedrijven maar ook de gemeente meer energie en eventuele middelen ingezet kunnen worden. Toerisme is een belangrijke pijler waar Dronten op steunt. 

Nu de trein bijna rijdt en het busstation verplaatst gaat worden naar het Stationsplein, gaan wij ervan uit dat de dan nog bestaande buslijnen haltes in Dronten blijven houden.  

Het wegennet blijft ook belangrijk. De Overijsselseweg met de afslag Swifterbant is een verbetering. Wij hopen dat de passage langs Dronten van de N23 en het knelpunt Roggebot eerder dan de planning worden gerealiseerd.

De gezondheidszorg wordt steeds duurder. Door betere behandelingen en goede afgestemde hulp kan de mens langer zelfstandig blijven. De professionele hulp zal afgestemd worden op wat de mens nog zelf kan. En de vrijwilliger, de mantelzorger zal belangrijk blijven. Het beleid dat ingezet is om uit te gaan van de vraag, wat heb ik nodig om langer zelfstandig te blijven, is een goede ontwikkeling. Een D66- Standpunt, denkend vanuit de kracht van de mensen zelf, wordt hier goed toegepast. Soms is er niet de mogelijkheid om in eigen huis te blijven. En zal opname in een verzorgingshuis noodzakelijk zijn. 

Dit kan ook gelden voor de laatste maanden van iemands leven. Het is niet altijd mogelijk om in de eigen omgeving te sterven. Een Hospice, een omgeving, waarin toch zoveel mogelijk de huislijke sfeer gehandhaafd blijft, kan dan een goede oplossing zijn. En deze mogelijkheid moet in een plaats als Dronten aanwezig zijn.

Voor het Hospice heeft u eenmalig 75.000 euro beschikbaar gesteld. U geeft aan dat bij navraag bij andere gemeenten dit bedrag  acceptabel is. Deze regel van navraag hanteert u niet altijd consequent. Het Hospice heeft aangegeven, een aanvullend geldbedrag nodig te hebben. Wij zijn van mening dat dit aanvullend bedrag van 50.000,00 euro als renteloze lening kan worden aangeboden, zodat het Hospice kan starten. Het Hospice in de gemeente Dronten ondervindt een brede maatschappelijke steun. Er zijn veel initiatieven van verschillende maatschappelijke organisaties geweest die geld voor het Hospice bijeen hebben gebracht. Nog steeds zijn er verenigingen die door acties geld opbrengen voor het Hospice. 

Samen met anderen partijen dienen wij een amendement in.

We hebben onlangs de kaders van het beleid Duurzaam Dronten vastgesteld met een aantal speerpunten: fairtrade, participatie, leefomgeving, energie en klimaat, maatschappelijk verantwoord ondernemen en samenwerking. U wilt daar zo spoedig mogelijk invulling aan geven. Wij zijn dan ook mede-indieners van enkele amendementen en moties over duurzaamheid.

Er is nog geen duidelijkheid over de inzet van vrijwilligers bij de buitenbaden in Swifterbant en Biddinghuizen. D66 is nog steeds van mening dat verzelfstandiging van de baden een goede zaak is. Nu er geld wordt vrijgemaakt voor het renoveren van de baden is zou dit een goede gelegenheid om alsnog over te gaan tot privatiseren.    

Mensen hebben vorming nodig om zich te ontwikkelen tot mondige, kundige en wilsbekwame burgers. 

Onderwijs is een hele belangrijke factor voor deze visie. Wij kunnen het dan ook niet accepteren dat scholen hun eigen belang boven het belang van goed onderwijs stellen. Het opzeggen van de samenwerking van het Almere college en het Ichthus college wat betreft het VMBO- onderwijs vinden wij dan ook zeer verontrustend. Volgens ons was deze samenwerking een goede stap in de richting om het onderwijs in Dronten kwalitatief nog beter te maken. Ook de extra kosten die deze scheiding met zich mee brengt zijn in deze financieel moeilijke tijd een ernstige zaak. Gelukkig hebben wij kunnen constateren door het antwoord op vragen die wij aan het college hierover hebben gesteld dat het college het net zo zorgelijk vindt als wij. Wij hopen dat het u lukt deze breuk te kunnen helen.

Het is een moeilijke tijd. Maar met name door de angst om hetgeen we kunnen verliezen wat we hebben verworven, zijn er veel burgers die alles bij het oude willen laten. 

Deze behoudende visie werkt de vernieuwing tegen. En vernieuwing hebben we juist nodig, om volgende generaties een duurzame wereld te kunnen geven waarin iedereen  eerlijke en gelijke kansen krijgt om zich te ontplooien en ontwikkelen.